Krása Nového Zélandu

Táto prekrásna krajina v Tichom oceáne je územím jedinečnej fauny a flóry. Vďaka svojej izolovanosti je Nový Zéland domovom veľkého počtu vtákov a rastlín, ktoré nenájdete nikde inde vo svete. Ostrovy lemuje horské pásmo ,,Južné Alpy“ s vrcholmi prevyšujúcimi 3000 m. n. m. Čo umožňuje výskyt všetkých nadmorských pásiem. Množstvo jedinečných biotopov. Mnohí považujú Nový Zéland za najkrajšiu krajinu na svete. Rajom v Tichomorí, ktorý túži navštíviť každý.

Zdroj: wikimedia.org

Zdroj: flickr.com

Pôvodný ekosystém

„Vtáčí raj“ izolovanosť ostrovov činí z Nového Zélandu miesto, kde môžete nájsť živočíchy, ktoré sú na svete jedinečné a príznačne sa podobajú na svojich pravekých predchodcov. Ako sú napríklad Kakapo sovovitý, Kivi, Sliepočka takahe a Chriašteľ weka. Zaujímavý je aj mäsožravý papagáj Nestor Kea. Medzi známe a vyhynuté tvory patrí veľký nelietavý vták Moa ktorý bol vysoký približne 3,6 metra, ktorý vyhynul okolo roku 1500 ako aj Orol maorský. Mal rozpätie krídel až 2,6 metra, vyhynul okolo roku 1400. Na ostrovoch sa nevyskytujú žiadne hady. Jediné tvory zo zástupcov cicavcov ktoré na ostrove pôvodne žili boli tri druhy netopierov a na pobrežiach Uškatce forsterové a Tulene slonie, ktoré sa tu vyskytujú iba sezónne. Pred kolonizáciou bolo zalesnených 80 % plochy prevažne mohutnými stromami Kauri, ktoré spolu s iným pôvodným rastlinstvom tvoria unikátnu flóru typickú iba pre Nový Zéland.

Zdroj: wikipedia.orgVták Dodo

Zdroj: wikipedia.orgVyhynuté Orol Maorský a Moa

Zdroj: wikipedia.orgOhrozený Papagáj Nestor Kea

Kroky správnym smerom

V 20. storočí sa v krajine začalo postupne brať ohľad na prírodu a ekosystém. Vzniklo veľa organizácii pre ochranu prírody ako napríklad Oddelenie pre ochranu prírody DOC, Department of Conservation NZ, Käkäpo Recovery, ATS Pacific, Nemožno nespomenúť aj celosvetovú organizáciu Greenpeace, ktorá sa o ostrovy intenzívne zaujíma a podieľa sa na ochranu hlavne v okolitých moriach. Ako aj mnoho ďalších organizácií a dobrovoľníkov, ktorí sa intenzívne snažia navrátiť pôvodný stav ostrova. Postupne sa zaradilo do veľmi prísnej ochrany 35 % územia ekosystému, čo je najväčší podiel ochrany k celkovému územiu krajiny na svete. Vzniklo tak 14 rozsiahlejších národných parkov. Pod živočíšnu ochranu spadá 95 % pôvodných druhov a tzv. invázne druhy sú nemilosrdne prenasledované a hubené v snahe vyhladiť ich a zachrániť tak pôvodný ekosystém ostrovov. Pod rastlinnú ochranu spadá 30 % taktiež pôvodných druhov rastlín. Sprísňujú sa požiadavky na kvalitu spracovania odpadových vôd a odpadkov. Zakázalo sa množstvo jedovatých pesticídov v poľnohospodárstve a rôznych látok v priemysle. Nový Zéland vyrába naj-ekologickejšiu energiu na svete.

  • hydroelektrárne 60,0 %
  • *spaľovanie zemného plynu a biomasy 16,9 % *
  • geotermálna energia 14,4 %
  • *veterné elektrárne 4,2 % *
  • tepelné elektrárne (spaľovanie uhlia) 3,8 %

V krajine sa vyrába 80 % energie z obnoviteľných zdrojov a do 10 rokov chce vláda toto číslo zvýšiť na 100 % a trvalo udržať. Dokonca majú v pláne eliminovať emisie vyprodukované v krajine výsadbou pôvodných stromov. Žiadna iná krajina na svete sa nestará o životné prostredie tak intenzívne ako Nový Zéland. Avšak umožňujú to hlavne bohaté prírodné zdroje zdroje a možnosti súostrovia. Taktiež pomerne riedka zaľudnenosť a veľmi vysoká životná úroveň obyvateľstva. Najväčší podeľ na tieto opatrenia ma však turistický ruch ktorý je v oblasti vysoko rozvinutý. Najsmutnejšie je na tom to, že mnoho štátov má prostriedky na podobné kroky ako Nový Zéland, ich prioritou je skôr plytvať a drancovať prírodné zdroje za účelom čo najrýchlejšieho zisku.

Zdroj: pixabai.comSymbol ochrany prírody na Novom Zélande – “kivi”

* *

Zdroje: pruvodce.eu, cestananovyzeland.cz, wikipedia.org, businessinfo.cz, ceskenoviny.cz, referaty.sk